[1]
P. Shri Harish, N. Loganathan, M. Venkat Prashanth, S. Sundaram, and S. M, “AUTOMATED ROTARY CAR PARKING SYSTEM”, Int. Res. J. Automot. Technol., vol. 1, no. 2, pp. 104–111, Mar. 2018.