(1)
Shri Harish, P.; Loganathan, N.; Venkat Prashanth, M.; Sundaram, S.; M, S. AUTOMATED ROTARY CAR PARKING SYSTEM. Int. Res. J. Automot. Technol. 2018, 1, 104-111.